PRÁCE NA OBNOVĚ PRAVDIVÉHO JÁ

Vážení Milovaní, tato aktualizace je věnována hlubší práci na starých kódech přesvědčení. Zabývám se fyzickým Vzestupem a vibrace těla musí odpovídat posunu do vyšších dimenzí.  Součástí navyšování životní síly je nejen fyzický pohyb, dobrá strava, ale také zbavování se nepravd, změna myšlení a kódů přesvědčení, které snižují schopnost vzestoupit. Rozkol mezi vzestupnou a sestupnou časovou osou je čím dál větší a spousta lidí začíná propadávat. Mnoho duchovních lidí se zaměřuje na externí Vzestup, což je odděluje od časové osy Vzestupu.
Věřím, že mnoho z vás si všimlo během posledních týdnů, že časové osy, kterými procházíme, se přesouvají do přirozeného řádu vlády Přírodních Zákonů, což nás a lidskou rodinu přesouvá z umělých do organických časových os i přesto, že to nyní vypadá jako soutěž mezi organickou a umělou časovou osou. Nicméně ti, kteří chodí organickými cestami, mají imunitu a velkou ochranu. Čisté a milující srdce laskavého a soucitného člověka, který se rozhodl sloužit druhým, projevuje silnou imunitu Vědomí proti umělé inteligenci a umělé realitě. Tato doba je umocněna alchymistickým čištěním včetně integrace s pozemskými protějšky, které procházejí úplnou rekonfigurací do narození nové identity. 
Boží plán se naplňuje a my vstupujeme do zážitku Kosmického Vědomí jako svobodní kosmičtí občané. Přesunem do přímějšího vztahu s Přírodními Zákony si uvědomujeme, že Vědomí se více zarovnává s přirozeným vývojem podle Božích harmonizujících frekvencí, ale i New Age "odborníky" a ezoterické kabalisty, kteří mají snahu oddělovat, to přesouvá na organickou časovou osu, aby se osvobodili z recyklace reinkarnací. To jsou duše, které věří kabalistickému poznání s přesvědčením, že jsou strážci nebo vyvolení. Jejich učení je založeno na obráceném učení, které záměrně vede lidské duše k udržování umělých časových os. Hodně z Vědomí Atlantských tajných škol je nyní na Zemi a prochází vývojem, aby také ztělesnili fyzický a duchovní Vzestup. Cílem mnoha z nás je rozebrat pozemskou temnou energetickou základnu tím, že ztělesňujeme původní plán Krista a pomáháme, aby tyto duše byly osvobozeny, a které se nemohly spojit v minulosti se svými pravými Božskými atributy, takže pomocí upgreadů v jejich těle se mění jejich původní plán neustálých recyklací (pomocí biologické změny v krvi).
Snahou je pomocí těchto znalostí podpořit schopnosti vytvářet, mimo jiné, nové nastavení centrálního nervového systému, aby mohl být uskutečněn Vzestup. K tomu je zapotřebí spousta vlastní práce a aktivity, každý je schopen měnit svůj metabolizmus, molekulární systém, krev, hormony, duchovní inteligenci, zbavovat se strachů, být v kondici a zdráv v každém věku.
Tento čas je obzvláště náročný pro ty, kteří nemají silný morální kompas a základní smysl pro sebe. Jak se spirály záporné polarity a pozitivní polarity stávají extrémnější a zesilují, začnou ti, kteří vědomě či nevědomě slouží oběma, ztrácet soudržnost. Abychom zůstali hluboce spojeni s  jádrem Já a vydrželi masivní dopady kolizí těchto protichůdných sil, musíme každý den podniknout vědomé kroky k ztělesnění osobní integrity, každé ráno vytvářet radostnou vizi dne v souladu s vnitřním dítětem. To je také jeden z mnoha důvodů, proč tak pilně pracuji na tom, aby mé vnitřní dítě bylo spokojené. Pracuji na své tělesné kondici, protože tělo je těmito současnými temnými kolizemi zatěžováno a naším úkolem je držet stabilitu.
Mnoho lidí prochází extrémním vnitřním a vnějším chaosem během změny frekvence a výsledných změn, které ukazují na špatný životní styl. Síly transformace jsou chaotické a matoucí pro nepřipravenou mysl a tělo. Pro ty, kteří jsou povoláni k probuzení, cyklus Vzestupu ukládá rozebrání předchozích egových identit a přetvoření stresujícího a nevyváženého životního stylu. Když v našem životě stagnujeme, běžíme na běžícím pásu opakovaných vzorců, tyto vzorce se opakují znovu a znovu, což utlačuje a potlačuje růst Vědomí. Díky tomu se člověk cítí skutečně nešťastný a izolovaný od spojení a smyslu života.
Být stagnující v naší identitě, rutinním a denním rozvrhu také potlačuje osobní rozvoj. Když se zavazujeme používat nástroje pro růst, můžeme se naučit, jak získat zpět své skutečné lidství a najít hodnotu v rozšiřování a ochraně své životní síly. Rozšiřování a ochrana životní síly je energetickou měnou nadcházejících časů a příliš mnoho z nás prostituovalo naši životní sílu za hmotné věci, které nemají pro duši žádnou hodnotu. Tato stagnace duše podporuje anti-životní hodnoty a duchovní úpadek. Tento úpadek zatěžuje ještě více zatíženou mysl, která zatěžuje ještě více zatížené tělo. Zatížené tělo a zaplněná mysl dělá mnoho lidí nešťastnými, odpojenými, chaotickými a pak nemocnými. Nemoc duše pramení z nemoci mysli.
Dnes bych chtěla také psát na téma OSOBNÍ INTEGRITA. Osobní integrita je kvalita, kdy jsme pravdiví a čestní vůči sobě a ostatním. Osobní chování a jednání jsou sjednocené, aby se shodovaly s naším vlastním hodnotovým systémem, morálními principy a etikou. Obecně to vyžaduje osobní volbu a závazek, abychom se přizpůsobili, abychom zůstali v souladu s osobními hodnotami a etickými standardy. Když hovoříme, máme na mysli to, co říkáme.
Pokud existujeme ve falešných identitách a chováme se neautenticky, používáme masky v každodenním životě, potlačujeme naše skutečné emoce a pocity, zabýváme se neupřímnými rozhovory, nejsme schopni rozeznat, co je skutečné a co je falešné. Pokud přispíváme k falešným rozhovorům, abychom zachovali současný stav přátelství nebo vztahů, rozhodujeme se chovat ve formě nepoctivosti. To vede k sebeklamu z nedostatku osobní integrity a člověk, který si nevyvinul základní vnitřní já, má jen velmi malou emoční stabilitu a mentální jasnost.
Mnoho lidí v současné době pociťuje vnitřní tlak, protože jsou nuceni se pohybovat ve starých 3D identitách a pustit se falešného Já. V důsledku současných posunů jsou všichni tlačeni, aby rozpoznali a cítili rozdíly mezi autentickým jádrem Já a falešnou identitou používanou k maskování bolesti a traumatu. Jediným způsobem, jak znovu získat pochopení osobní integrity, je znát rozdíl mezi tím, co je pro nás autentické a co není, a přestat opakovaně požívat neslučitelné chování, které je bez integrity.
Falešné Já nebo falešná identita se obvykle vytváří tak, aby vytvářela uvnitř nevědomé mysli v důsledku nezdravých bolestí trauma a strachy. Lidé v bolesti nebo nemocní lidé tvoří protikladné kompenzující chování, což znamená, že jednají takovým způsobem, že jsou ve skutečnosti opakem toho, kým skutečně jsou. Děje se to proto, aby si udrželi vnější okolnosti nebo splňovali externě vnímaná očekávání, spojená s jejich systémem víry vynucené jejich mentálním tělem. Toto kompenzační chování proměňují ve vyrovnávací mechanismy založené na strachu, kdy žijí s falešnou fasádou, falešnou identitou. Předstírají při setkání s lidmi jiné chování, aby se cítili bezpečně, tvoří masku falešné identity, kterou ukazují světu.
Rozvíjení osobní integrity je zásadní pro to, abychom se stali stabilním, jasným a důvěryhodným člověkem, který sladí svá rozhodnutí v životě s vlastními vybranými osobními hodnotami. Je to milník budování silné osobnosti vedené vybranými osobními hodnotami a odráží se v člověku, který je pevně soustředěn na svůj účel a v životě směrován vlastním jádrem. Naši základní integritu kompromitujeme, kdykoli necháme ostatní, aby za nás rozhodli špatně nebo když zradíme důvěru, protože pak zradíme naše osobní hodnoty nebo zradíme to, o čem víme, že je to pravda pro nás. Když ohrožujeme naši osobní integritu, dovolujeme zranitelnost zadních dveří pro manipulaci s temnými silami, které mnohokrát přináší ještě více temnoty a chaosu do situace, když jsme udělali kompromis. Abychom podpořili ztělesnění naší skutečné podstaty, dosáhli obsazení jedné duše a neustálého rozšiřování Vědomí, je nezbytné, abychom rozuměli, jak vytvářet a udržovat osobní integritu.
S ohledem na současné výzvy, kterými procházíme během Vzestupu, je důležité zkoumat osobní přesvědčení a hodnotový systém, abyste se dostali k hlubšímu objasnění toho, co je vodítkem pro vaši nejpravdivější povahu. V kontextu Vzestupu bychom se měli vědomě účastnit duchovně prospěšných jednání, která nám pomáhají definovat vylepšený hodnotový systém a pokyny pro budování vylepšeného charakteru a osobní integrity. Naše osobní hodnoty poskytují vnitřní bod porovnání nebo vzor, co je rozlišováno jako prospěšné, důležité, užitečné, krásné a produktivní chování a činy, kterým jsme zavázáni účelem rozvoje, růstu a vedení našeho života. Naše osobní hodnoty jsou to, co motivuje a generuje naše chování a jednání. To je to, co ovlivňuje rozhodnutí, která děláme v každodenním životě.
Každý si musí vybrat ten druh člověka, kterým chce být na tomto světě, ať už se rozhodne nosit masku, kterou mu poskytli jiní, nebo jednat samostatně, abyste zjistil, čeho si opravdu cení, jak  myslí a jak se cítí pro sebe .
Během procesu Vzestupu se začne zvyšovat schopnost důvěřovat sobě a žít v souladu s vlastní autentickou povahou v případě, že začneme být plně přítomni v našich komunikacích tím, že řekneme, co si opravdu myslíme, abychom odráželi osobní integritu bez toho, co si o nás kdo myslí. Na cestě k budování osobní integrity a rozvíjení důvěry a úcty mezi vzájemnými stranami v komunikaci je důležité, abychom říkali, co máme na mysli, mysleli to, co říkáme, a byli milí, když to prezentujeme.
Přizpůsobujeme svá slova tak, že se reprezentujeme takoví, jací jsme a budeme dělat to, co říkáme  a chystáme se udělat. Když komunikujeme, přemýšlejme o úmyslu slov, která vybereme jako čestná, pravdivá a důvěryhodná, protože tyto vlastnosti vytvářejí silnou vnitřní a vnější osobní integritu. Být pravdivý a čestný je základem pro rozvoj lidských ctností. Když jsme pravdiví a čestní, je možné spojit se s našimi nejvyššími duchovními atributy, vnitřním Kristovým Duchem, který rozvíjí vrozené Božské vlastnosti nebo ctnosti.
Po registraci ve Třídě Vzestupu najdete hlubší praktiky Ducha, integrace polarity, duchovního manželství na cestě fyzického Vzestupu.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Gloria Magenta